مدیران شعبه

مدیریت مالی چیست؟ تعریف و شرح وظایف مدیر مالی

مدیریت مالی چیست؟ اگر میخواهید، “مدیریت مالی” را به عنوان مسیر شغلی آینده خود انتخاب کنید. مدیریت مالی چیست؟ بیشتر شرکت‌ها ، سازمان‌ها و آژانس‌های دولتی از یک یا چند مدیر مالی استفاده می‌کنند . آن‌ها برفعالیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم ، اظهارنامه‌های مالی و گزارش‌ها نظارت می‌کنند ، استراتژی‌های مدیریت نقدینگی را توسعه می‌دهند و با […]