سرپرست مالی

سرپرست مالی

 • شرکت: اروم ناب ایده آل Erom Nab Ideal
 • تاریخ انقضا:2018-06-01
 • بازدید: 136
0 متقاضی
 • سطح شغل سرپرست
  سطح تحصیل کارشناسی
  جنسیت هر دو
 • حقوق (M=میلیون) مشخص نشده
  زبانهای خارجی انگلیسی (مزیت)
  تجربه کاری 5 سال
 • تجربه در صنایع خرده فروشی
سید خندان, خواجه عبدالله
شرح وظایف و مسئولیت ها

صورت های مالی بـر اسـاس اسـتانداردهای حـسابداری و اطلاعـات موجـود در دفاتر شرکت به منظور اطمینان از صحت صورت های مالی ارائه شده مراجع ذیصلاح

اولویت های شرکت:
اساس آئین نامه تحریـر دفـاتر بـه منظـوراطمینان از ثبت دقیق و به موقع رویدادهای مالی
حساب های دریافتی و پرداختی شرکت و پیگیری مغایرات بر اسـاس صـورت مغـایرت و تطبیـق حساب ها به منظور رفع مغایرت ها و شفاف سازی حساب ها مناسب کارکنان
تهیه و تنظیم خط مشی ها، دستورالعمل ها، روش ها و رویه های مالی و تهیه وطراحی فرم های مورد نیاز، به منظور ایجاد هماهنگی در انجام امور مالی واحدهای مختلف