درباره ما

The New Line Toward The New Job
جابجوینر برای ایجادراه حل های موثر ورفع نیازهای جویندگان کار و صاحبان مشاغل و تسهیل تطبیق بین جویندگان کار و بازار اشتغال به صورت آنلاین در ایران تاسیس گردید.

باورداریم که میتوان با خدمات نوین و متفاوت، ارتباطی درست و موثر برای هر دو سو(جویندگان کار و صاحبان مشاغل) در بازار کار ایجاد کرد.

JOBJOINER.com has been created for job solutions to address the needs of job seekers and hirers and facilitate the matching between job seekers and hirers across its online employment marketplaces in Iran. We believe JOBJOINER can join both sides in job market to connect and find each other in a very efficient way